Alaealiste komisjon

Harku vallas töötab alates novembrist 2004 alaealiste komisjon, mis moodustati Harku Vallavolikogu 30. septembri 2004 otsusega nr 90.

 

Alaealiste komisjon juhindub oma töös Alaealiste komisjoni põhimäärusest ning Alaealiste mõjutusvahendite seadusest.

 

Alaealiste komisjon:

  • koordineerib oma haldusterritooriumil alaealistega tehtavat kriminaalpreventiivset tööd;
  • arutab alaealiste poolt toime pandud õigusrikkumisi ning rakendab seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid.

 

Taotluse esitamine

Alaealiste komisjoni poole võivad vormikohase taotlusega pöörduda alaealise seaduslik esindaja, kooli esindaja, politseiametnik, lastekaitse- ja sotsiaalametnik, kohtunik, prokurör ja keskkonnajärelevalve asutuse ametnik.

Taotlusele tuleb lisada:

alaealise iseloomustus, sotsiaaltöötaja arvamus pere kohta, võimalusel muu iseloomustav materjal ja andmed erinevate rakendatud meetmete kohta.

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates. Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavaks tegemisel.

 

Harku valla alaealiste komisjoni liikmed

Esimees: Remet Rander

Komisjoni aseesimees: Daire Rahnel

Sekretär: Helve Keel

Liikmed: Kaja Saat, Markus Metsaru, Aveli Aal-Tjurin – noorsoopolitsei, Rene Uustalu- piirkonnapolitseinik

 

Komisjoni koosolek toimub iga kuu teisel neljapäeval.

Info komisjoni sekretärilt: helve.keel@harku.ee

Tel 600 3868