Komisjonide tööaruanded

20.02.17

Harku valla põhimääruse § 26 lg 5 kohaselt esitab komisjoni esimees igal aastal (va. kohaliku omavalitsuse volikogu valimise aastale vahetult järgneval aastal) hiljemalt 1. veebruariks volikogule kirjaliku aruande komisjoni eelmise aasta tööst. Aruanne avalikustatakse valla veebilehel. Revisjonikomisjon esitab ülevaate oma tegevusest majandusaasta aruande juurde koostatavas aruandes.