Detailplaneeringu algatamise taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Detailplaneering koostatakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumi osa kohta ning vajaduse korral avalikes veekogudes kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitiste planeerimiseks.

Detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine. Detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse alus.

Detailplaneeringu koostamine on nõutav planeerimisseaduses ja Harku valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel.

 

TEENUSE TINGIMUSED

Detailplaneeringu algatamiseks tuleb esitada taotlus koos eskiisiga.

 

ÕIGUSAKTID

Harku valla ehitusmäärus

Planeerimisseadus

 

VASTUTAJA

Assistent Ege Netse tel. 606 3839 Ege.Netse@harku.ee

 

TULEM

Detailplaneering algatatakse või jäetakse algatamata 30 päeva jooksul selle algatamise taotluse saamisest arvates. Mõjuval põhjusel, eelkõige planeeringuala suurusest, uuringute läbiviimise vajadusest, halduslepingu sõlmimise eelduseks olevate asjaolude selgitamiseks või kaasatavate ja koostöötegijate suurest hulgast tingitud põhjusel, võib nimetatud tähtaeg pikeneda 90 päevani.

 

Teenuse kasutamine

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.