Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 25.10.2018 otsusega nr 98 võeti vastu Ilmandu külas Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Maarja Style OÜ (rg-kood 12364279) tööle nr TP1/17.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 3,3 ha paikneb Ilmandu külas u 550 m kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna (11390) maanteest ja juurdepääs maaüksusele on olemasolevalt Tuule teelt. Planeeritav ala hõlmab Tuule tee 13a (katastritunnus 19801:001:2930) ja Tuule tee 15 (katastritunnus 19801:001:1581) maaüksusteid ning nende lähiala.

Detailplaneeringuga moodustatakse Tuule tee 13a maaüksusest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, krunt pos nr 1 olemasoleva elamu ja abihoonete teenindamiseks ja krunt pos nr 2 täiendava elamu ja abihoonete püstitamiseks ning üks ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus.

Tuule tee 15 maaüksusest moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti krunt pos nr 4 olemasoleva elamu ja abihoonete teenindamiseks ja krunt pos nr 5 täiendava elamu ja abihoonete püstitamiseks ning üks tootmismaa sihtotstarbega krunt olemasoleva puurkaevu tarbeks (pos nr 9).

Detailplaneeringuga moodustatakse kolm transpordimaa sihtotstarbega krunti.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada krundil pos nr 9 asuvast puurkaevust. Peale ÜVK kohase veetrassi väljaehitamist piirkonda on maaüksuste igakordne omanik kohustatud 2 aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma trassiga vee-ettevõtja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirja alusel. Pärast tsentraalse veetrassiga liitumist tuleb olemasolev puurkaev lammutada. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutitega. Peale ÜVK kohase kanalisatsioonitrassi väljaehitamist piirkonda on igakordne maaüksuste omanik kohustatud 2 aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma trassiga trassi valdaja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirja alusel.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas üldplaneeringu ning Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.12.2018–20.12.2018 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) selle lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil http://kaart.harku.ee/DP/130513_9/avalik/.

Detailplaneeringu vähendatud suurusega põhijoonisega (A3) saab tutvuda planeeringualal ja Ilmandu külas Maasika bussipeatustes.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 06.12.2018–20.12.2018 k.a