« Tagasi

Vääna-Jõesuus Hiie teel ja Aiba teel teostab Strantum OÜ alates 16. augustist 2017 teehooldust takistavate puude ja hekkide piiramist

OÜ Strantum juhib kinnistuomanike tähelepanu sellele, et teehoolduse teostamiseks ei tohi avalikult kasutavate teede äärde paigaldada kive ega istuda puid või hekki, mis takistaks teehoolduse teostamist. Kui teeservas on kasvamas puid või hekk, siis peavad need olema piiratud selliselt, et need ei ulatu teekoridori ega oleks teekattendi servale lähemal kui 1,5 meetrit.

Paraku on Harku vallas Vääna-Jõesuus Hiie tee ja Aiba tee teeservades kasvamas võsa ja hekke, mis takistavad sealset teehooldust. Seetõttu palub Strantum OÜ kinnistuomanikel tee ääres kasvavaid teekattendi servale lähemal kui 1,5 meetrit olevaid puid ja hekke piirata normidele vastavaks hiljemalt 15. augustiks 2017. Tähtajaks nõuetele vastavalt hooldamata jäetud puudele ja hekkidele teostab OÜ Strantum kui piirkonna teede hooldaja alates 16. augustist 2017 ise ettenähtud okste, hekkide lõikamise.

 

Avalikult kasutatavate teede äärde ei ole lubatud kinnistuomanikel paigaldada kive ega istutada tee kaitsevööndisse puid, põõsaid või hekke, sest need takistavad teede hooldamist. Hooldust on võimalik teha üksnes nendel sõiduteedel, kus ei ole selleks takistusi, mis jääksid teehooldusautodele ette ega võimaldaks neil teed läbida. Lisaks teehooldusele peavad vajadusel teele liikuma pääsema ka teised suuremad autod, nagu tuletõrje-, purgimis- ja prügiveoauto või ehitusmaterjale ja küttepuid transportiv masin.

Harku Vallavalitsusel on lisaks vastava järelevalve teostamisele õigus koostada kivide, hekkide ning teiste liiklust ning liikluskorraldust ohustavate ja takistavate objektide kõrvaldamiseks ettekirjutusi ning rakendada ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud sunnivahendeid.

Seega palume likvideerida kõik ebaseaduslikult paigaldatud objektid, mis võivad ohustada või takistada avalike teede äärset liiklust või teede korrashoidu.