« Tagasi

AS Nordecon õhusaasteloa muutmise taotluse avalikustamine

Harku Vallavalitsus teatab, et Keskkonnaamet on esitanud Harku Vallavalitsusele arvamuse andmiseks Nordecon AS (registrikood: 10099962) õhusaasteloa muutmise taotluse. Nordecon AS omab tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba nr L.ÕV/323004, mis on väljastatud Harju maakonnas Harku vallas Laabi külas Tanni 1 kinnistul (katastritunnus 19814:001:0269) asuvale asfaltbetoonitehasele. Saasteloa muutmist taotletakse, sest ettevõte plaanib suurendada tootmismahte.

Nordecon AS põhitegevusalaks on mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (asfaltbetoon) (EMTAKi kood 23991). Ettevõte plaanib kasutada kolme teisaldatavat asfaltbetooni tehast. Tehaste erinevus on ainult kuivatustrumli osas ning teised heiteallikad on kõigil tehastel samad. Kuivatustrumli maksimaalne nimisoojusvõimsus on 18,6 MW. Kütuseks kasutatakse põlevkiviõli, mille aastane kulu on maksimaalselt 1000 tonni. Kuivatustrummel on varustatud kottfiltriga, mille tööefektiivsus on 99%.

Tootmisprotsessis täiteainena lisatakse asfaldisegudele peeneteralist fillerit. Filleri aastane kogus on maksimaalselt 5000 tonni. Fillerihoidla omab väljuva õhu automaatset puhastusfiltrit, mille efektiivsus on 99%. Bituumeni hoidmiseks kasutatakse kahte diiselküttel töötavat bituumeni hoidlat, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 0,12 MW ning kütusekulu on 20 tonni aastas.

Energia tootmiseks plaanitakse kasutada diiseljõujaama, mis on diiselkütusel töötav konteineritüüpi üksik generaator. Diiseljõujaama nimisoojusvõimsus on 0,6 MW. Kütuse aastane kulu on 100 tonni.

Maa-ala öisel tööajavälisel valgustamisel plaanitakse kasutada valgustusgeneraatorit, mis on diiselkütusel töötav konteinertüüpi üksik generaator. Valgustusgeneraatori nimisoojusvõimsus on 0,07 MW. Kütuse aastane kulu on 12 tonni. Valgustusgeneraator töötab üksi ning samal ajal kogu tehas seisab.

Tööperiood on planeeritud 1. aprillist kuni 31. detsembrini. Tööaeg on 7.00-21.00.

Õhusaasteloa taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/ .

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, 41537 Jõhvi.