Uudised ja teated

« Tagasi

Hariduse kvaliteeti arendame järjepidevalt

Harku valla koolide õpilased hindavad oma kooli ja sealseid õpitingimusi kõrgelt, niisamuti on oma töökeskkonna ja juhtkonnaga rahul lasteaedade õpetajad, selgus Harku vallavalitsuse kevadisest küsitlusest.

Harku valla viies üldhariduskoolis käib värskete andmete põhjal kokku 1731 õpilast, neist 247 alustas oma kooliteed sel sügisel. Harku valla lasteaedadesse sai aga sellel õppeaastal koha üle 220 lapse.

Selleks et teada saada, kuidas hindavad valla haridusasutuste tööd ja sealseid õpitingimusi õpilased ning lapsevanemad, aga ka õpetajad ise, viis Harku vallavalitsus kevadel kooliõpilaste, lapsevanemate ja haridusasutuste töötajate seas läbi küsitluse. Vallas pakutava hariduse kvaliteedi järjepideval arendamisel on oluliseks sisendiks nii kooli- ja lasteaiaperede kui ka laste endi ning lapsevanemate tagasiside.

Said kõrge hinnangu

Küsitlustest ilmnes, et enamik 857 vastanud õpilasest, s.o pea pooltest valla koolinoortest, käib koolis rõõmuga – nad hindasid kõrgelt ka neile õppimiseks loodud tingimusi. Samuti said hea hinnangu õpetajad, kellelt saab reeglina alati nõu ja abi, ning kooli direktor.

Alusharidusasutuste töötajad andsid oma direktori tööle ja panusele parima töökeskkonna loomisel kõrge hinnangu. Samuti ilmnes vastustest, et õpetajad peavad oma haridusasutuse töötingimusi väga heaks ning iseennast pühendunuks asutuse töö veelgi paremaks muutmisel. Kokku vastas küsitlusele 138 õpetajat.

Ka lapsevanemate hinnangud, mis ilmnesid 351 vanema tagasisidest, olid siinsetele lasteaedadele ja koolidele väga positiivsed. Vanemad leidsid, et haridusasutustes pingutatakse pühendunult lastele parimate tingimuste loomisel. Samuti pidasid vanemad haridusasutusi avatuks igakülgsele koostööle vanematega, ka pidasid nad oma lapse kooli või lasteaia direktorit valdavalt heaks juhiks. 351 lapsevanema tagasiside ei ole aga piisav, et teha sellest vettpidavaid järeldusi. Loodame, et edaspidi saame koolide ja lasteaedade tööle rohke tagasisidet, et meil oleks võimalik seda haridusasutuste töö kvaliteedi parandamiseks kasutada. Nii on ka juba läbiviidud küsitluste tulemusel ilmnenud probleeme hakatud lahendama nii vallavalitsuses kui ka haridusasutustes.

Tagasiside haridustee alguse kohta

Oktoobri alguses palusime tagasisidet ka meie tänavustelt kooli- ja lasteaiateed alustanud laste vanematelt. Viies küsimuses palusime hinnata nii lapse rahulolu haridusasutuse kui ka õpetajaga, aga ka vanema rahulolu lasteaia- ja koolikohtade jagamise e-keskkonnaga HALDO. Nimelt jagati sel aastal esmakordselt nii lasteaia- kui ka koolikohti HALDO abiga. Lasteaiakohtade jagamisel arvestati prioriteete, milleks on elukoha lähedus lasteaiale, lapse vanus ning õe/venna käimine samas lasteaias.

Lugesid vanemate eelistused

HALDO andmetel võttis kohapakkumise valla lasteaeda vastu 186 kolme-, 12 nelja- ja 25 kaheaastase lapse vanemat. Ühtekokku jagasime sel aastal valla lasteaedadesse kohti 223 lapsele, kellest 156 ehk 70% said koha lasteaias, mis oli taotluses märgitud esimeseks eelistuseks. Koolikohtade jagamisel said aga suisa kõik lapsed koha just sinna kooli, mis oli märgitud eelistuseks number üks. Vallast väljaspool asus õppima kahe klassi jagu valla õpilasi. Värske küsitluse esialgsed tulemused näitavad, et valdav enamus kooli- ja lasteaiakohta taotlenud vanematest on HALDO kasutajamugavusega väga rahul. Toome siin ära kõneka mõttetera ühelt lapsevanemalt: „Võrdsetel alustel lastele koha jagamine on lapsevanematele palju stressivabam kui sünnist saati järjekorras ootamine."

Küsitluste kokkuvõtted on leitavad Harku valla kodulehe hariduse ja kultuuri alalehelt: http://www.harku.ee/kusitluste-kokkuvotted.

Soovime Harku Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna poolt kõigile lapsevanematele ja eelkõige lastele toredat õppeaastat Harku valla haridusasutuses.