Uudised ja teated

« Tagasi

Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee 14a, Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 75 võeti vastu Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee 14a (endine Remmelga 1), Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5 maaüksuste) ning lähiala detailplaneering vastavalt Aenergy OÜ (rg-kood 12132304) tööle nr DP 070415.

Detailplaneeringuga kavandatakse 103 elamuühikut: 26 üksikelamu krunti ehitusõigusega ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks; 1 kaksikelamu või üksikelamu krunt ehitusõigusega ühe kaksikelamu või üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks; 23 korterelamu krunti; 3 üldkasutatava maa sihtotstarbega; 3 transpordimaa sihtotstarbega ning 1 tootmismaa sihtotstarbega krunt. Kruntide täpsed ehitusõigused on toodud detailplaneeringu põhijoonisel.

Detailplaneering on kooskõlas Harku valla üldplaneeringuga, mille kohaselt paikneb planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal.

02.11.2017-16.11.2017 toimus Tiskre külas Apametsa piirkonna VII kvartali (Liiva tee 16, Liiva tee 14a (endine Remmelga 1), Liiva tee 14, Liiva tee 12a, Liiva tee 12, Liiva tee T29, Liiva tee L4, Liiva tee, osaliselt Liiva tee lõik 1, Liiva tee lõik 2, Liiva tee lõik 4 ja Liiva tee lõik 5 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu esimene avalik väljapanek.

Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule 1 vastuväide. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 11.12.2017.

Pärast avaliku väljapaneku järgset arutelu muudeti ja täiendati detailplaneeringu liikluslahendust ning sellest lähtuvalt toimub detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek 01.03.2018-15.03.2018.

Planeeringuga saab tutvuda Harku Vallavalitsuses vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil: http://kaart.harku.ee/DP/031014_911/avalik/.

Detailplaneeringu väiksemõõdulise (A3) põhijoonisega saab tutvuda Tiskre külas: planeeringualal Liiva tee 16 maaüksusel, Liiva tee ja Kiriku tee nurgal asuval teadetetahvlil, Alasniidu tee ja Sütemetsa tee nurgal asuval teadetetahvlil.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu osas ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 01.03.2018-15.03.2018.