Uudised ja teated

« Tagasi

Kuidas saada luba üksikute puude langetamiseks Harku vallas

Alates aprillist antakse Harku vallas tiheasustusaladel puude raiumiseks luba uue korra järgi, mis on varasemast täpsem ja lihtsustab loa taotlemist.

Harku Vallavolikogu kiitis märtsi istungil heaks vallavalitsuse eelnõu, millega kehtestati uus puude raiumiseks loa andmise kord Harku valla tiheasustusaladel. Kord ei reguleeri puude raiet kasvavas metsas, samuti ei kehti see viljapuude raiele või hoolduslõikusele. Küll aga täpsustab uus kord, millistel puhkudel tuleb Harku valla tiheasustusaladel – nt elamupiirkondades ja keskustes – taotleda Harku Vallavalitsuselt luba puude raiumiseks või hoolduslõikuseks, loa taotlemise ja menetlemise protsessi, aga ka asendusistutuse korda.

 

Loa taotlemine iseteeninduses

Harku valla heakorraspetsialist Edith End märkis, et uus kord teeb puude raiumiseks või hoolduslõikuseks loa taotlemise lihtsamaks ja ka menetlemise kiiremaks. Luba puude raiumiseks saab taotleda veebis, Harku valla iseteeninduses aadressil www.harku.ee/iseteenindus, kus enese ID-kaardiga identifitseerimise järel tuleb täita taotlusvorm. „Vorm on paljuski eeltäidetud, selles on vajalikud selgitused ja ka valikvastused nt puuliikidele või mõõtudele. Digiallkirjastamise järel liigub taotlus otse ametniku töölauale, mis teeb ka selle menetlemise kiiremaks – keskmiselt kulub selleks üks nädal," selgitas heakorraspetsialist. Taotluse paberil esitamiseks tuleb aga tulla Harku vallamajja (Kallaste tn 12, Tabasalu) kohale, sest taotlusvormi kodulehelt alla laadida ei saa. „Soovime vallavalitsuses üha rohkem kasutusele võtta elektroonseid võimalusi, et muuta asjaajamine paljuski paberivabaks," põhjendas End.

Tiheasustusalal kasvava puu ilma loata raiumise eest on aga võimalik inimene vastutusele võtta ning karistada rahatrahviga alates 300 eurost. Juriidilise isiku puhul on rahatrahvi suurus kuni 3200 eurot.

 

Millal ei ole luba vaja?

Kehtestatud korra kohaselt ei pea taotlema luba nende puude raiumiseks, mille diameeter inimese rinnakõrgusel jääb alla 8 cm. Samuti ei ole luba vaja viljapuude jt puude hoolduslõikuseks ning vallavalitsuse tellitud puude hoolduslõikuseks ja kuivanud okste ning vesivõsude eemaldamiseks valla hooldatavatel aladel. Luba ei ole vaja ka nende puude või suurte okste eemaldamiseks, mis on kas tormi tagajärjel või mõnel muul põhjusel murdunud ning takistavad liikumist või on vaja neid mõnel muul põhjusel viivitamatult eemaldada. „Küll aga tuleb enne murdunud puu eemaldamist teha sellest foto ning saata see Harku Vallavalitsuse üldmeilile harku@harku.ee, et murrust ja selle eemaldamise vajadusest meile teada anda," tõi heakorraspetsialist välja, lisades, et vajadusel vaatab ametnik kohapeal olukorra ka üle.

 

Lindude pesitsusajal raierahu

Vastuvõetud korraga muutus ka senine asendusistutuse kord lihtsamaks. „Enam ei kehti keerukas valem maha võetud puude asemele uute istutamiseks. Üldistatult võib öelda, et iga maha raiutud puu tuleb nüüdsest asendada," selgitas End. Tema hinnangul on Harku vald kaunilt roheline ning ka ehitustegevuse ajal eemaldatud puud on saanud ehitiste valmimise järel rikkalikult asendatud. Veel ühe olulisema punktina tõi heakorraspetsialist välja õiguse rakendada raierahu ehk jätta puude raiumiseks luba andmata lindude kevadisel pesitsusajal – aprilli alusest juuni lõpuni –, kui plaanitava lõikuse alal on märgatud pesitsuspaiku.

Uue puude raiumise loa andmise korraga saab täpsemalt tutvuda Harku valla kodulehel www.harku.ee/puude-raie.