8.11.17

Ootused hoolekogu tegevusele

 

MILLEKS LASTEAIALE HOOLEKOGU?

Hoolekogu on vajalik lasteaiale kõige olulisemate otsuste tegemiseks, nagu vallavolikogu on vajalik meie vallale kõige tähtsamate otsuste langetamiseks. Hoolekogu tegutseb sooviga luua lasteaiale ja lasteaia perele arenguks parimaid tingimusi. Hoolekogu liikmed arutavad lasteaiaelu küsimusi, otsustavad ühiselt ning  arvestavad alati üldsuse suure huviga hoolekogu tegevuse vastu. Hoolekogusse valitud esindajate ühiselt tehtud otsused suunavad lasteaeda arengut tagavate eesmärkide saavutamisele. 

KES KUULUVAD LASTEAIA HOOLEKOGUSSE?

Harku Vallavalitsus esitab hoolekokku oma esindaja, pedagoogiline nõukogu oma esindaja(d), vanemad oma esindajad. Lasteaia direktor ei ole hoolekogu liige, vaid annab lasteaia tegevusest  hoolekogule aru.   

KUIDAS VALITAKSE HOOLEKOGUDE ESINDAJAD?

Vanemate esindajad valitakse hoolekogusse lasteaia rühmade koosolekutel. Õpetajate esindaja(d) valib pedagoogiline nõukogu. Esindajad hoolekogusse valitakse isikuvalimistele kohaselt - salajaselt. Hoolekogu liikmed informeerivad oma valijaid/esitajaid hoolekogu tegevusest.    

KUIDAS HOOLEKOGU TEGUTSEB?

Vallavalitsuse moodustatud hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku lasteaia direktor. Esimesel koosolekul valib hoolekogu (salajasel hääletamisel) liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja  vajadusel sekretäri. Hoolekogu volituste kehtivus on üks aasta. Hoolekogu tööd juhib esimees või viimase äraolekul aseesimees. Tagamaks hoolekogu tegevuse kooskõla valla hariduspoliitikaga, seatakse valimisel üheks aseesimehe kandidaadiks vallavalitsuse esindajast hoolekogu liige. Hoolekogu koguneb õppeaastal esimehe kutsel vähemalt neljaks koosolekuks. Hoolekogu otsusel võib (olenevalt küsimuste arutelu vajalikkusest) koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Hoolekogu koosoleku valmistab ette hoolekogu esimees koostöös lasteaia direktori ja vallavalitsuse esindajast hoolekogu liikmega. Hoolekogu koosoleku päevakord saadetakse enne koosolekut tutvumiseks hoolekogu liikmetele, lõplik kutse saadetakse vähemalt 10 tööpäeva enne koosolekut. Koosolekul on igal hoolekogu liikmel õigus avaldada päevakorras olevate teemade ja küsimuste kohta arvamust, esitada küsimusi ning teha sisulisi ettepanekuid. Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega alati osa lasteaia direktor, vajadusel osalevad sõnaõigusega asjatundjad ja/või vallavalitsuse haridusametnik. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poolte liikmetest. Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.  Hoolekogu koosolekust vormistab sekretär protokolli, millele kirjutab alla koosoleku juhataja. Hiljemalt kolmandal tööpäeval peale koosolekut saadab sekretär protokolli hoolekogu liikmetele ja lasteaed avaldab selle oma veebilehel.

KAS HOOLEKOGU PLANEERIB OMA TEGEVUST?

Igaks õppeaastaks koostab hoolekogu tööplaani, mis sisaldab hoolekogu tegevuse sihte ja teemasid. Kui hoolekogu annab ülesandeid, siis nende täitmiseks määratakse vastutaja ja tähtaeg. Hoolekogu analüüsib, planeerib, määrab ülesannetele teostajad  ja tagasiside alusel korrigeerib ning täiustab oma tegemisi.    

 

Hoolekogudele tulemuslikuks tegutsemiseks häid ideid ja nende alusel sisukat arutelu soovides

Aivar Soe                                                                               Tabasalus, 31.10,2017

HKO juhataja

 

LISA: Hoolekogu ülesanded

 

 

 

 

Toimetaja: MARKUS METSARU