Laste hoolekanne

Lastekaitse valdkonna peamiseks  eesmärgiks on lapse õiguste ja heaolu igakülgne tagamine olenemata sellest, millises perekonnas või asendushoolduse vormis laps kasvab. Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond ja lapsevanemal või last kasvataval isikul on esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamisel.

Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine

Kõik lapsesse puutuvad vaidlused lahendatakse lapse elukohajärgse eestkosteasutuse poolt. Juhul kui vanem seab ohtu oma lapse elu ja tervise, on eestkosteasutusel seadusest tulenev kohustus ja õigus korraldada lapse edasine elu lähtuvalt lapse huvidest. Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide esindajaks kõigis lapsesse puutuvates küsimustes on eestkosteasutus, juhul kui lapsele ei ole määratud eestkostjat (täidab lapsevanema ülesandeid).

 

Eestkoste seadmise nõustamine

Kui esindusõigust ei ole alaealise lapse kummalgi vanemal või lapse päritolu ei ole võimalik kindlaks teha, määratakse talle eestkostja. Eestkostet korraldab lapse rahvastikuregistri järgne kohalik omavalitsus. Eestkosteasutus selgitab välja eestkostjaks sobiva isiku ja tema nõusoleku saada eestkostjaks. Eestkoste seadmise otsustab kohus omal algatusel või kohaliku omavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel.

 

Lapse perekonnas hooldamine või asenduskodu teenusele suunamine

Perekonnas hooldamisele või asenduskodu teenusele suunatakse orb ja vanemliku hoolitsuseta laps, kes on alla 18 aastane:

 1. kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;
 2. kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
 3. kelle vanemate isikuhooldusõigus lapse suhtes on piiratud või täielikult ära võetud;
 4. kes on vanematest eraldatud;
 5. kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas.

Laps on perekonnas hooldamisel või asenduskodus kuni hooldusvajaduse lõppemiseni või täiskasvanuks saamiseni. Kui 18-aastane ja vanem noor jätkab õpinguid päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel mõnes muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis esmase õppekava alusel, võib ta olla hooldusel kuni nominaalse õppeaja lõpuni.

 

Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine

Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes. Arvamuse kujundamiseks toimub Lapse heaolu hindamine, vestlused lapse, vanemate ning teiste lähedaste isikutega. Kogutakse informatsiooni teistelt spetsialistidelt ning ametiasutustest. Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapse varaga seotud menetlustega. Arvamuse koostamisel lähtutakse lapse huvidest, arvestades alates 10 aastase lapse soovi ning noorema lapse soovi sõltuvalt tema arengutasemest.

Lapsest lahus elaval vanemal on lapsega suhtlemise korra kokkuleppimiseks võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks esmalt eestkosteasutuse poole.

 

Lapse hariduslik erivajadus, arengulised iseärasused, koolikohustuse mittetäitmine, toimetulek ja suhtlemisprobleemid lasteaias, koolis ja kodus jne. juhtumipõhine nõustamine

 • Koostöö haridusasutuste ja lapsevanematega lapse käitumise-, õpiraskuse-, haridusliku erivajaduse-, vm probleemi ilmnemisel ja vajadusel nõustamine ja teenusele suunamine.
 • Laste – ja noorte teemalaagrite kohta info jagamine ja laagrisse suunamine.

 

Perekonda toetavad teenused

 • Psühholoogiline nõustamine;
 • psühholoog lasteaias;
 • teraapia (pereteraapia, saviteraapia,loovteraapia);
 • lepitamine;
 • kunstipõhine diaaditöö;
 • tugiisikuteenus lapsele või perele;
 • mobiilse noorsootööteenus( noorte tugigrupid, tugiisikud, nõustamine):
 • alaealise rehabilitatsiooniteenusele suunamine läbi alaealiste komisjoni;
 • toetusgrupid aktiivsus- ja tähelepanuhäiretega (ATH) laste vanematele;
 • Circle of Security vanemakoolitus programmi läbiviimine.

 

Tasuta teenusele suunab lastekaitsespetsialist eelneva vestluse ja taotluse alusel

 

3+peretõendi väljastamine Tallinna ühistranspordis sõidusoodustuse saamiseks

 • Vallavalitsuse tõendi alusel on Tallinna ühistranspordis õigus sõidusoodustusele kolme ja enama lapsega pere lapsevanematel.
 • Saata taotlus e-kirjaga, mis peab sisaldama alljärgnevaid andmeid: taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, laste nimed ja vanused.

 

Lastekaitse tööpiirkonnad

Daire Rahnel:

Adra küla, Harku alevik, Harkujärve küla, Humala küla, Kumna küla, Kütke küla, Laabi küla, Tiskre küla, Tutermaa küla, Türisalu küla, Valla täpsusega, Viti küla, Vääna-Jõesuu küla

Helve Keel:

Ilmandu küla, Muraste küla, Rannamõisa küla, Suurupi küla, Vahi küla

Liisa Rüütel:

Liikva küla, Naage küla, Sõrve küla, Tabasalu alevik, Vaila küla, Vääna küla