Maamaks

Maamaksu toetuse taotlus ja represseritutele maamaksu vabastamise taotlus ning kõik nende juurde kuuluvad korrad ja juhised on kätte saadavad taotluste ja juhiste lehelt.

 

Rahandusministeeriumi täiendavad selgitused kodualuse maa maksusoodustuse rakendamise kohta:  www.fin.ee/maamaksusoodustus

 

Käesoleval aastal on maamaksu toetuse suurus ja andmise kord sarnane kahe möödunud aastaga. Maaomanikule säilivad maksusoodustused kodualuse maa osas endises ulatuses - kuni ühe hektari ulatuses elamumaa sihtotstarbega maaüksus või maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksuse koosseisus olev õuemaa kõlvik. Sarnaselt 2015. ja 2016. aastale jätkame ka käesoleval aastal maamaksu toetuse andmist. Määruse kehtestamisega soovime  jätkata valla elanike toetamist maamaksukohustuse täitmisel. Seega võimaldab vald rahvastikuregistrijärgsetele valla elanikest koduomanikele lisaks riiklikult kehtestatud maamaksuvabastusele maamaksu toetust.

 

Harku Vallavolikogu 2013. aasta 17. oktoobri otsusega nr 138 kehtestatud Harku valla uue üldplaneeringuga muutusid tihe- ja hajaasustuse piirid ning sellest tulenevalt on maamaks suurenenud nendel isikutel, kelle maaüksus asus varem hajaasustusega alal ja värske üldplaneeringu kohaselt jääb tiheasustusega alale

 

Harku valla elaniku jaoks tähendab see, et kui tema kinnistu on suurem riigi poolt maamaksust vabastatavast määrast, saab ta veebruarikuu jooksul Maksu- ja Tolliametilt maamaksuteatise, mille alusel  tuleb maamaks tasuda. Pärast maamaksu täies ulatuses tasumist on valla elanikul võimalik  saada vallavalitsuselt maamaksutoetust. 

 

Toetuse saamiseks ehk 2017. aasta maamaksu kompenseerimiseks tuleb esitada vallavalitsusele taotlus, mida on võimalik esitada kuni 5. detsembrini 2017.
Taotlusele lisatakse maksuhalduri poolt väljastatud kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute maamaksuteated, sealhulgas ka väljaspool Harku valda asuvate kinnistute maamaksuteated ja nimetatud teadete alusel maamaksu tasumist tõendavad dokumendid. 
Soovitame esitada toetuse taotlus võimalikult varakult, kuna toetuse andmisel kantakse toetus taotluses märgitud pangakontole 20 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. 

 

Toetust saab taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete kohaselt on maksustamisaastale eelneva aasta  31.12 seisuga Harku vallas. Toetust antakse taotleja valikul üksnes ühe (valik märkida taotlusesse) tema omandis oleva elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva õuemaa eest, kuni ühe hektari ulatuses.

 

Selgitusi ja täiendavat informatsiooni saab Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna assistendilt Ege Netse telefonil 606 3839; e-post: maamaks@harku.ee.

 

VÄLJAVÕTTED MAAMAKSUSEADUSEST JA HARKU VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSEST:

01.01.2013 kehtima hakanud maamaksuseaduse § 11 lg (1) Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

 

(2) Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa selliste füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas, kelle elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele on sellel maal asuvas hoones, 0,15 ha ulatuses linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal ja 2,0 ha ulatuses mujal iga nimetatud tunnustele vastava hooneühistu liikme kohta.

 

(3) sätestab kui maa on kaasomandis, on kaasomanikud maamaksu tasumisest vabastatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kokku 0,15 ha ning mujal kokku kuni 2,0 ha ulatuses. Käesolevas lõikes sätestatu ei kohaldu korteriomandite omanike suhtes.

 

Kui katastriüksus on suurem kui 0,15 ha, siis on võimalik vastavalt Harku Vallavolikogu 28.08.2014 määrusele number 16  taotleda maamaksu toetust. Nimetatud toetust saab taotleda 2017. aastal pärast 2017. aasta maamaksu täielikku tasumist, esitades Harku Vallavalitsusele taotluse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna harku@harku.ee või iseteeninduse kaudu. Taotlusele tuleb lisada lisadokumentid (maksuhalduri poolt väljastatud maamaksuteade ja nimetatud teate alusel maamaksu tasumist tõendavad dokumendid) või e-maksuameti kinnitus võlgnevuse puudumise kohta.  Maamaksu toetuse taotlusi saab esitada kuni 05.12.2017.