Maamaksu toetuse taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Maamaksu toetusega toetatakse Harku vallas rahvastikuregistri järgset elukohta omavaid isikuid, kes tasuvad maamaksu elamumaa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva elamu aluse õuemaa eest. 

 

TEENUSE TINGIMUSED

Taotlus toetuse saamiseks koos lisadokumentidega tuleb esitada Harku Vallavalitsusele hiljemalt maksustamisaasta 5. detsembriks.

 

SUBJEKT

Toetust maksustamisaasta maamaksu eest antakse füüsilisele isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel maksustamisaastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga on Harku vallas.

 

ÕIGUSAKTID

Maamaksuseadus

Maamaksu toetuse suurus ja andmise kord

 

VASTUTAJA

Maakorraldaja Triin Lilienthal, tel 600 3847, e-post Triin.Lilienthal@harku.ee.

 

TULEM

Toetuse andmisel kantakse toetus taotluses märgitud pangakontole 20 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

 

Teenuse kasutamine

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.