Taotluste vormid ja juhised

Harku valla taotluste ja avalduste täitmiseks on vajalik ID-kaardi tarkvara, mille saab alla laadida aadressilt https://installer.id.ee ja PDF dokumentide lugeja Adobe Reader või Foxit Reader. Avalduse täitmiseks tuleb avaldus esmalt alla laadida oma arvutisse, see järel täita vajaliku infoga, salvestada, digitaalselt allkirjastada ja saata allkirjastatud bdoc fail aadressile harku@harku.ee.
Enamikke meie taotluste vorme on võimalik mugavasti ja lihtsasti täita meie iseteeninduskeskkonnas.

 

Ehitus ja planeerimine

 

Alates 4. aprillist 2016 saab esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri. Ehitisregister asub siin: www.ehr.ee

 

Vormid:

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Avaldus katastriüksuse jagamiseks (füüsiline isik)

Avaldus katastriüksuse jagamiseks (juriidiline isik)

Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks füüsiline isik

Avaldus katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks juriidiline isik

Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks füüsiline isik

Avaldus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamiseks juriidiline isik

Avaldus kinnistu piiride muutmiseks (füüsiline isik)

Avaldus kinnistu piiride muutmiseks (juriidiline isik)

Avaldus kinnistute liitmiseks (füüsiline isik)

Avaldus kinnistute liitmiseks (juriidiline isik)

Riigimaale hoonestusõiguse seadmise avaldus

Maamaksu toetuse taotlus

Elamumaa maamaksu vabastuse taotlus (represseeritu)

 

Juhised:

Harku valla ehitusmäärus 

Harku Vallavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonna põhimäärus

Ehitusloa taotluse ja ehitusteatise juurde esitatava ehitusprojekti koosseis

Projekti juurde nõutavad dokumendid ja riigilõivu info

Kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid (tehnorajatised)

Telia soovitused ehitajatele ja ehituslubade väljastajatele

Juhend detailplaneeringu koostamiseks

Maamaksu toetuse suurus ja andmise kord

Represseeritu tunnistust omavate isikute maamaksust vabastamise ulatus ja kord

Maamaksumäära kehtestamine