Harku valla arengukava

10.10.16

Harku valla arengukava on dokument, mis on sündinud kohalike elanike, kodanikuühenduste ja seltside, ettevõtjate ning vallajuhtide koostöös. Arengukava on kõigi osapoolte kokkulepe, kus on paika pandud Harku valla järgmise 25 aasta  peamised arengusuunad ning põhimõtted.

Harku valla põhimäärusest tulenevalt on valla arengukava muutmise vajadust tingivate asjaolude ilmnemisel vallavalitsusel õigus ja kohustus algatada volikogus arengukava ja/või selle investeeringute kava muutmise menetlus, esitades arengukava muutmise eelnõu volikogule hiljemalt 1. augustiks. Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi ja võtab vastu otsuse arengukava täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

Harku Vallavolikogu võttis 29.09.2016 määrusega nr 22 vastu Harku valla arengukava aastani 37 muudatused. Määrus jõustub 01.01.2017 ning sellega on võimalik tutvuda SIIN.

  • Komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta on leitavad SIIT
  •  
  •  

  •