Harku valla arengukava

21.05.18

 

Harku valla arengukava on dokument, mis on sündinud kohalike elanike, kodanikuühenduste ja seltside, ettevõtjate ning vallajuhtide koostöös. Arengukava on kõigi osapoolte kokkulepe, kus on paika pandud Harku valla järgmise 25 aasta  peamised arengusuunad ning põhimõtted. 

Arengukava lahutamatuks osaks on tegevuskava, mis koostatakse igaks järgnevaks aastaks eraldi, pidades silmas arengukava üldisi eesmärke. 

Kehtiv: Harku valla arengukava aastani 2037

Harku valla põhimäärusest tulenevalt on valla arengukava muutmise vajadust tingivate asjaolude ilmnemisel vallavalitsusel õigus ja kohustus algatada volikogus arengukava ja/või selle investeeringute kava muutmise menetlus, esitades arengukava muutmise eelnõu volikogule hiljemalt 1. augustiks. Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab volikogu läbi ja võtab vastu otsuse arengukava täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

Komisjonide koosolekute protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta on leitavad SIIT.

 

Volikogu algatas uue arengukava koostamise

Harku Vallavalitsuse ettepanekul algatas Harku Vallavolikogu oma 2018. aasta veebruarikuu otsusega uue Harku valla arengukava koostamise aastani 2037. 

Arengukava hakkas aprillis koostama vallavalitsusele parima pakkumuse teinud OÜ Cumulus Consulting ja OÜ Geomedia ühispakkujatena. Arengukava eri valdkondi käsitlevate osade koostamiseks moodustatakse teemade juhtgrupid, kuhu on plaanis kaasata nii vallavalitsus, volikogu, volikogu erinevate komisjonide liikmed kui ka kogukond. Uus arengukava on plaanitud valmima aasta teises pooles.

Lisainfo: Harku vald alustas uue arengukava koostamist aastani 2037

 

Vallaelanik, räägi kaasa!

 • Kuni 18. maini oli avatud veebipõhine lühiküsitlus, millele oodati vastama elanikke. Küsitlusele oli võimalik vastata ka paberkandjal, milleks oli ette nähtud 25. aprilli vallalehe lehenurk.
 • 15. mail toimus esimene valdkondlik arutelu, kus oli teemaks haridus, noorsootöö, kultuur, sport, vaba aeg, tervishoid, sotsiaalhoolekanne ja -teenused, turvalisus. Tutvu arutelu tulemusega SIIN.
 • 16. mail toimus valdkondlik arutelu, kus oli teemaks taristu ja kommunaalmajandus, planeerimine, keskkond, ettevõtlus ja turism. Tutvu arutelu tulemustega SIIN.
 • Hea Harku valla elanik!
  Olete oodatud osalema Harku valla arenguseminarile, mis toimub kolmapäeval, 13. juunil 2018 kell 17:00 – 20:00 Muraste Koolis.
  Käimas on Harku valla uue arengukava koostamine, et analüüsida valla suundumusi ja püstitada eesmärgid järgnevateks aastateks. Tähtis on, et tegemist oleks võimalikult laiapõhjalise kokkuleppega, mis arvestab elanike soovide ja unistustega.
  Arenguseminaril on kõigil soovijatel võimalik kaasa rääkida, milliseks võiks Harku valla tulevik kujuneda. Vaadatakse üle valla praegune olukord, tutvustatakse visiooni ja eesmärkide tööversioone ning kogutakse osalejatelt nende kohta tagasisidet.
  Hea ettevalmistatuse tagamiseks palume kindlasti hiljemalt reedeks, 8. juuniks registreeruda veebiaadressil www.bit.do/arenguseminar.
  Lugupidamisega
  Erik Sandla
  vallavanem