Veoloa taotlus

TEENUSE KIRJELDUS

Veoluba annab õiguse massipiiranguga teede kasutamiseks.

 

KESTVUS

Veoloa andja kontrollib taotluse ja selle lisade nõuetele vastavust seitsme tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates, kui taotluses puudusi ei esine, siis väljastatakse veoluba.

Ilmselgete puuduste olemasolul määrab veoloa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla lühem kui kolm tööpäeva, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui taotluses või selle lisades olevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib veoloa andja jätta taotluse läbi vaatamata.

Tähtajaline luba (tähtaeg fikseeritakse taotluses).

 

ÕIGUSAKTID

8T massipiirangu (LM 341) märgi alt sisse sõit (all tahvel „välja arvatud Harku vallavalitsuse loal").

Liiklusseaduse paragrahv 12 lõike 1 alusel:

(1) Avalikult kasutatava tee omanikul on õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt massist, teljekoormusest, mõõtmetest, kategooriast või jalakäijate liiklemist või keelata see liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks, looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks või rahvatervise seaduse tähenduses elukeskkonna tagamiseks.

 

VASTUTAJA

Teede spetsialist Henry Prits, Henry.Prits@harku.ee, tel 6068827

 

Teenuse kasutamine

Sisenege Harku valla iseteeninduskeskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisse logimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud.