Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 109 kehtestati Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood 11711661) tööle nr 2016_029.

Detailplaneeringuga kavandatakse: 25 elamumaa sihtotstarbega krunti suurustega 1500-2547 m². Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt planeeritavate kruntide suurustele 300 m² - 370 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45 kraadi. Üks sotsiaal- ja ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 13732 m² hoolekandeasutuse rajamiseks. Krundile määratakse ehitusõigus kuni 5 põhihoone ja kuni 3 abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 6500 m². Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7 m ning kuni 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45 kraadi. Viis üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 915 m², 2519 m², 2173 m², 5277 m², 18451 m². Üks tootmismaa sihtotstarbega krunt suurusega 31 m², planeeritava reoveepumpla tarvis. Kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 4102 m² ja 22121 m².

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üld- ja teemaplaneeringu muudatus seisneb planeeritavale alale jääva hajaasustusalal paikneva leebe režiimiga loodusliku haljasmaa elamumaa juhtfunktsiooniga tiheasustusalaks muutmises koos ärimaa või üldkasutatavate hoonete maa osaga.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Laagri-Harku kõrvalmaanteelt ehk Instituudi teelt.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.