Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneering

Harku Vallavolikogu 02.05.2022 otsusega nr 45 algatati Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneeringu koostamine.

 

Harku Vallavolikogu kehtestas 17. oktoobril 2013 otsusega nr 138 Harku valla üldplaneeringu. Harku Vallavolikogu vaatas uue kehtiva üldplaneeringu vastavalt planeerimisseaduse1 § 29 lõikele 3 esmakordselt üle 27. märts 2014 otsusega nr 32. Volikogu leidis, et kohaliku elu paremaks korraldamiseks ja valla ruumilise arengu tasakaalustatult kujundamiseks esineb vajadus töötada teemaplaneeringute tasandil üksikasjalikumalt läbi teatud valdkonnad, muuhulgas ka ehitustingimuste, miljööväärtuslike alade, väärtuslike maastike ning tihehoonestusalade osa. Harku Vallavolikogu kehtestas 31. mai 2018 otsusega nr 51 Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu.

 

Kehtivas üldplaneeringus jäi lahendamata ka avalikult kasutatavate teede ja radade temaatika ning vastav küsimus on määratud lahendada eraldi Harku valla teede ja juurdepääsude teemaplaneeringuga, mille koostamise algatas Harku Vallavolikogu 29. detsember 2016 otsusega nr 156.

 

Harku Vallavolikogu hinnangul vajas järgnevalt kiiret lahendust kõrgendatud avaliku huviga aladel metsade majandamise teema. Suurenenud riiklik surve metsa majandamisele vajab tugevamat ja täpsemat määratlust väärtustele, mida rohevõrgustik ja üldplaneering praegu enam ei suuda kaitsta ning Harku Vallavolikogu algatas 27. jaanuar 2022 otsusega nr 9 Harku valla puhkemetsade teemaplaneeringu. Teemaplaneeringu koostamise raames vaadatakse üle kogukondadele väärtuslikud metsad ja kehtestatakse metsa majandamise lubatud võtted, et välistada lageraie. Harku vald on seni väga kindlameelselt hoidnud loodusväärtusi vastavalt kehtivale üldplaneeringule ja selle rohevõrgustikule. Suurenenud riiklik surve metsa majandamisele vajab tugevamat ja täpsemat määratlust väärtustele, mida rohevõrgustik ja üldplaneering praegu enam ei suuda kaitsta.

 

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimuste täpsustamine.

 

Enamiku Harku valla territooriumist hõlmab leebe režiimiga looduslik haljasmaa ning tänaseks on selgunud, et kehtestatud üldplaneeringus ning ka kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määravas ning tihehoonestusalasid täpsustavas teemaplaneeringus määratud tingimused elamute, suvilate ja aiamajadega seonduvate detailplaneeringute koostamiseks ja projekteerimistingimuste andmiseks hajaasustusalal (sh nõuded elamute ja nende abihoonete projekteerimiseks ja ehitamiseks leebe režiimiga looduslikul haljasmaal) ei ole tänaseks piisavad, et hoida Harku valla väärtusi - loopealsed niidualad, põllumaad ja metsapiirkonnad.

 

Viimastel aastatel on oluliselt kasvanud arendamise surve elamuehitamise eesmärgil leebe režiimiga loodusliku haljasmaa juhtfunktsiooniga aladel ning see toob kaasa ka pidevad vaidlused selliste alade kasutus- ning ehitustingimuste määramise osas. Harku Vallavolikogu asus juba 2020 aasta lõpus seisukohale, et leebe režiimiga loodulikel haljasmaadel tuleb hakata ehitustegevust piirama, kuna antud aladel ei ole üldplaneeringuga arendustegevust eluasemekohtade rajamise eesmärgil ette nähtud. Leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimuste täpsustamise teema leidis käsitlemist ka 09.11.2021 sõlmistud koalitsioonilepingus. Koalitsioonilepingu üheks eesmärgiks, looduse kaitse seisukohast, märgiti vajadus koostada üldplaneeringu kohaste leebe režiimiga looduslike haljasmaade teemaplaneering, mis määratleks ära üheselt mõistetavalt nende aladele ehitamise tingimused ning seaks sedakaudu piirangud Harku valla territooriumil olevate külade ja alevite vaheliste põldude, karjamaade ja heinamaade täis ehitamisele.

 

Algatamise otsusega on võimalik tutvuda Harku valla kodulehel või otselingil aadressil kaart.harku.ee/DP/H_teemaplaneering/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.