Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Harkujärve külas J.Venteri tee 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas J. Venteri tee 3 (katastritunnus 19814:001:0022) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 27 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,22 ha, paikneb Harkujärve külas Kiriku tee, Jaan Venteri tee ja Järvekalda tee vahelisel alal. Planeeringuala piirneb J. Venteri tee 5 (katastritunnus 19814:001:0175) elamu- ja ärimaaga, Jaani (katastritunnus 19814:001:0602) üldkasutatava maaga ning Järvekalda tee 33 (katastritunnus 19814:001:0588) tootmis-, maatulundus- ja ärimaaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt J. Venteri tee 3 maaüksusele kehtestatud Harkujärve külas Seeme maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga muuta detailplaneeringuga kavandatud hoonestusala, täpsustada ehitusõigust ning vähendada Harku oja ehituskeeluvööndit. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu muudatus seisneb Harku oja kalda ehituskeeluvööndi vähendamises.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Vastuvõetud otsustega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/180202_229/avalik