Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Harkujärve külas Sütemetsa tee 5 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Sütemetsa tee 5 (katastritunnus 19801:002:4330) maaüksusel.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

Planeeritav ala, suurusega u 0,45 ha, paikneb Harkujärve külas Sütemetsa tee, Liiva tee ja Kiriku tee ristmikust u 400 m kaugusel Sütemetsa tee ääres, piirnedes Sütemetsa tee 3 (katastritunnus 19801:002:4370), Kiriku tee 9 (katastritunnus 19801:002:1644), Kiriku tee 9a (katastritunnus 19801:001:4410), Kiriku tee 15 (katastritunnus 19801:001:4409) ja Sütemetsa tee 7 (katastritunnus 19801:002:4590) elamumaadega ning Sütemetsa tee (katastritunnus 19801:002:1114) transpordimaaga.

 

Juurdepääs maaüksusele on Sütemetsa teelt.

 

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Algatamise otsusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/211105_425/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.