Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Ilmandu külas Runtsi tee 26 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Runtsi tee 26 (katastritunnus 19801:001:1488) maaüksuse osal ja lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuse osa jagamiseks kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 1,72 ha, paikneb Ilmandu külas Runtsi tee lõpus, Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Runtsi tee ristmikust u 500 m kaugusel. Planeeritav ala piirneb Runtsi tee 24 (katastritunnus 19801:001:3942) ja Runtsi tee 24a (katastritunnus 19801:001:4103) sihtotstarbeta maadega, Runtsi tee (katastritunnus 19801:001:1829) transpordimaaga, Runtsimetsa (katastritunnus 19801:001:1064), Mäe-Kupja (katastritunnus 19801:001:1382) ja Metsatänavaotsa (katastritunnus 19801:001:1547) maatulundusmaadega ning Runtsi tee 26 (katastritunnus 19801:001:1488) maatulundusmaa osaga. Juurdepääs maaüksusele on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Runtsi teed.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.