Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Ilmandu külas Tuule tee 24 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 74 algatati detailplaneeringu koostamine Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse põhjapoolsel osal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused 3,98 ha suurusest maaüksusest ühe u 2500 m² suuruse elamumaa krundi moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks ning transpordimaa sihtotstarbega krundi moodustamiseks olemasoleva Tuule tee teenindamiseks. Umbes 3,5 ha suurune ala Tuule tee 24 maaüksusest säiliks maatulundusmaana. Samuti lahendatakse detailplaneeringuga tehnovõrkudega varustamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,65 ha, paikneb Ilmandu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Sõrve tee vahelisel alal Tuule tee ääres, u 0,8 km kaugusel Sõrve teest ja u 0,7 km kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteest. Planeeritav ala piirneb Tuule põik (katastritunnus 19801:001:1575), Tuule tee L1 (katastritunnus 19801:001:2032), Tuule tee L3 (katastritunnus 19801:001:3497) transpordimaadega ja Tuule tee 15a (katastritunnus 19801:001:1582) elamumaaga, Tuule tee 17 (katastritunnus 19801:001:0044) maatulundusmaaga ning Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maatulundusmaa osaga. Juurdepääs maaüksusele on Tuule teelt.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 01.10.2020 kell 16.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/200515_341/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.