Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 79 võeti vastu Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 (katastritunnus 19801:001:0340) ja Tuulevarju tee 12a (katastritunnus 19801:001:0330) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr DP191923_316.

Planeeritav ala, suurusega u 0,54 ha, paikneb Ilmandu külas Tuule tee ja Tuulevarju tee ristmikust u 180 m kaugusel lääne suunas, piirnedes Oja (katastritunnus 19801:001:2590) maatulundusmaaga, Tarna tee 5 (katastritunnus 19801:001:0350), Tuulevarju tee 10 (katastritunnus 19801:001:0616) ja Briisi tee 1 // Tuulevarju tee 14 (katastritunnus 19801:001:1458) elamumaadega ning Tuulevarju tee (katastritunnus 19801:001:0612) transpordimaaga. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Tuule teelt mööda Tuulevarju teed.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a katastriüksustest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele suurustega 2636 m² ja 2786 m². Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 300 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 10-30 kraadi.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil vastavalt piirkonna vee-ettevõtja poolt väljastatud tehnilistele tingimusetele.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.10.2020–11.11.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/191023_316/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 29.10.2020–11.11.2020 k.a.