Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Kumna külas Puusepa tee 2, Puusepa tee 2a ja Puusepa tee 4 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega nr 200 kehtestati Kumna külas Puusepa tee 2 (katastritunnus 19801:001:2802), Puusepa tee 2a (katastritunnus 19801:001:3078) ja Puusepa tee 4 (katastritunnus 19801:001:2804) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-04/2017.

Detailplaneeringuga kavandatakse Puusepa tee 2 ja puusepa tee 2a maaüksustest neli äri- tootmismaa sihtotstarbega krunti ning kaks transpordimaa krunti. Kruntidele pos nr 1, pos nr 2, pos nr 3, pos nr 4 määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14m ja kuni 4 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15°.Detailplaneeringuga on määratud äri- ja tootmismaa kruntidele ühine hoonestusala, mis võimaldab vajadusel kruntide liitmist. Puusepa tee 4, Puusepa tee 6 ja Puusepa tee 8 maaüksustest moodustatakse üks äri- tootmismaa sihtotstarbega krunt ning üks tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaama tarbeks. Krundile pos nr 8 määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 15 m ja kuni 4 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15°.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.