Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja eskiislahenduse tutvustamine

Harku Vallavolikogu 31.01.2019 otsusega nr 5 algatati Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja otsusega nr 6 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu eesmärk on selgitada välja võimalused olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusest kavandada üks 3000 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt  ning määrata ehitusõigus üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Umbes 6,7 ha suurune ala Metsavälja maaüksusest säilib maatulundusmaana. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsu ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Harku Vallavolikogu (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostamise korraldaja Harku Vallavalitsus (aadress Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu, Harjumaa); koostaja on OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo (Vabaõhumuuseumi tee 2A-9 Tallinn, valk.arh@gmail.com).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna planeeringu lahenduse kontekstis ei ole ette näha planeeringuga kaasnevaid olulisi negatiivseid mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Koostada tuleb planeeringu ellurakendamisega rohevõrgustiku Vääna-Tõlinõmme-Humala tuumalale kaasneva mõju väljaselgitamise ja leevendamise eksperthinnang.

Planeeritava ala suurus on u 1,6 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut.

Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine toimub 14.03.2019 kell 17.00.

Algatamise otsuse, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil https://kaart.harku.ee/DP/171113_40/avalik/.