Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Laabi külas Teearu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 252 kehtestati Laabi külas Teearu (katastritunnus19814:001:0540) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Urban Management OÜ (rg-kood11114853) tööle nr 06-17.

Detailplaneeringuga moodustatakse 11854 m² suurune 95% äri ja 5% tootmismaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus kuni kahe 2-korruselise ärihoone ja ühe1-korruselise alajaama püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 7000 m². Hoonesuurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 11 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lisaks on krundi kavandatud hoonestusalasse lubatud ehitada kuni 2 alla 20 m² suuruse ehitisealusepinnaga ehitist (nt varjualune). Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga ehitiste arv ja ehitisealune pind ei kajastu detailplaneeringuga kavandatud hoonete arvus ja ehitisealuses pinnas. Detailplaneeringuga moodustatakse kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti, suurustega 1796 m² ja 3487 m². Krunt suurusega 1796 m² moodustatakse riigi reservmaast Paemurru tee 5a maaüksusest ja Teearumaaüksusest, tagamaks juurdepääsu moodustatavale äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundile ja Paemurru tee 5b maaüksusele. Krunt suurusega 3487 m² moodustatakse reformimata riigimaast olemasoleva Paemurru tee tarvis, mille kaudu on lahendatud juurdepääs planeeritavalealale. Lisaks moodustatakse detailplaneeringuga 24993 m² suurune ehitusõiguseta maatulundusmaa sihtotstarbega krunt. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Paldiski maanteelt (Tallinna linna tee, katastritunnus 78406:604:0710) mööda Paemurru teed.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.