Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Liikva külas Suure-Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 13.08.2019 korraldusega nr 378 kehtestati Liikva külas Suure-Pärna (katastritunnus 19801:011:0376) maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 20/11.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuse osalise sihtotstarbe muutmist, määrates maaüksusele 20% ulatuses ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve ning jättes maaüksusele 80% ulatuses maatulundusmaa sihtotstarve.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kolme põhihoone ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m². Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on vahemikus 30-50º. Detailplaneeringuga moodustatakse 1073 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt Varsa tee laienduse tarbeks, mis võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.

Juurdepääs planeeritavale alale on tagatud 1410 Kiia-Vääna-Viti maanteelt (katastritunnus 19801:011:0260) mööda Väänatammi teed (katastritunnus 19801:011:1038) ja Varsa teed.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada rajatavast puurkaevust ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.