Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 2 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala tee//Leemuka tee//Mesimarja tee//Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 3 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,98 ha, asub Muraste külas aiandusühistu Muraka territooriumil ning kavandatav elamumaa krunt piirneb Leemuka tee 1 (katastritunnus 19805:003:0370), Käbala tee 2 (katastritunnus 19805:003:0420), Muraka tee 11 (katastritunnus 19805:003:0620), Leemuka tee 3 (katastritunnus 19805:003:0380), Käbala tee 4 (katastritunnus 19805:003:0410), Muraka tee 9 (katastritunnus 19805:003:0040) ning Muraka tee 13 (katastritunnus 19805:003:0050) maaüksustega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee maaüksuse jagamiseks, moodustades 1 täiendav elamumaa krunt, planeeritavale alale jäävale elamumaa krundile ehitusõiguse määramiseks suvila või aiamaja ja abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkudega varustamiseks ja juurdepääsu lahendamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Vastuvõetud otsustega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/040330_250/avalik