Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 29 võeti vastu Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus 19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 23-19.

Planeeritav ala, suurusega u 0,30 ha, paikneb Muraste külas 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Kaare tee, Palkoja tee, Kangruvälja tänava ja Karu tänava vahelisel alal, umbes 400 m kaugusel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Kolmiku tänava ja Kaare tee ristumiskohast, piirnedes Nirgi tänav L1 (katastritunnus 19801:001:0578) ja Karu tänav (katastritunnus 19801:001:1973) transpordimaadega,  Karu tn 2b (katastritunnus 19801:001:1947) ärimaaga, Karu tn 4 (katastritunnus 19801:001:0581), Hirve tn 3 (katastritunnus 19801:001:0566) ja Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) elamumaadega. Juurdepääs planeeritavale alale on 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt Kaare tee, Palkoja tee, Tuhkru tänava ja Karu tänava kaudu.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 440 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Elamu lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-45° ja abihoonel 10-45°. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.06.2020–26.06.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/190408_287/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 11.06.2020–26.06.2020 k.a.