Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Muraste külas Tetra tn 6 ja Tetra tn 7 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 07.01.2020 korraldusega nr 12 kehtestati Muraste külas Tetra tn 6 (katastritunnus 19801:001:0395) ja Tetra tn 7 (katastritunnus 19801:001:0394) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 94-2018.

Detailplaneeringuga kavandatakse 2374 m² suurusega Tetra tn 6 ja 2435 m² suurusega Tetra tn 7 elamumaa sihtotstarbega maaüksuste liitmine moodustades 4809 m² suurusega elamumaa krundi. Planeeritavale elamumaa krundile määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 600 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-25°.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.