Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Rannamõisa külas Kapteni tee 6 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 77 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Kapteni tee 6 (katastritunnus 19801:002:6440) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 78 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,10 ha, paikneb Rannamõisa külas Kapteni tee ja mere vahelisel alal (Rannamõisa metsa suvilate alal), umbes 230 m kaugusel Ringtee ja Kapteni tee ristumiskohast idasuunas, ümbritsetuna Keila metskond 216 (katastritunnus 19801:002:2364) maatulundusmaa katastriüksusest. Juurdepääs planeeritavale alale on 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Merepiiga ja Kapteni teed või Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Merepiiga, Ringtee ja Kapteni teed.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Rannamõisa suvilate 8-11 detailplaneeringu ümberplaneerimine sooviga täpsustada ehitusõigust (ehitisealuse pinna suurust ja hoone kõrgust) üksikelamu püstitamiseks.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu muudatus ei seisne krundi minimaalsuuruse vähendamise osas, kuna planeeringu eesmärk ei ole krundi minimaalsuuruse vähendamine vaid tegemist on olemasoleva elamumaa kinnistuga, mille piire algatatava planeeringu koostamisel ei muudeta. Üldplaneeringu muudatus seisneb ehituskeeluvööndi vähendamises 50 meetrilt u 15 meetrini, sest planeeringuala paikneb ehituskeeluvööndis ja kavandatakse uue hoone püstitamist.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Vastuvõetud otsustega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/200120_327/avalik