Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Rannamõisa külas Keila metskond 10 maaüksuse osa detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemus

01.10.2020–14.10.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule 5 kirja ettepanekute ja vastuväidetega, sh üks kiri ettepanekute ja vastuväidetega oli allkirjastatud 76 isiku poolt. Avalikustamise kestel esitatud kirjad sarnanesid oma sisult ning ühiselt väljendati seisukohta, et ollakse vastu Rannamõisa külla Keila metskond 10 maaüksuse osale Kõrgemäe tee äärde planeeritava 60 m kõrguse mobiilsidemasti püstitamisele ning esitati ettepanek planeeritavale mobiilsidemastile alternatiivse asukoha leidmiseks. Harku Vallavalitsuses toimus 23.11.2020 avalikustamise järgne avalik arutelu, kus vaadati üle detailplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikute poolt esitatud alternatiivsed mobiilsidemasti asukohad. Avalikul arutelul lepiti kokku, et vallavalitsus kaalub esitatud alternatiivsetele asukohtadele mobiilsidemasti püstitamist, küsides eelnevalt arvamust asjasse puutuvatelt ametitelt ja isikutelt.