Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tabasalu alevikus Harku tee 47 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 11.06.2019 korraldusega nr 262 kehtestati Tabasalu alevikus Harku tee 47 (katastritunnus 19801:001:3113) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruum ja Maastiku OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 03-17.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega Harku tee 47 katastriüksuse jagamine üheks äri- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks ning üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks.

Detailplaneeringuga moodustatakse 10128 m2 suurune 95% tootmismaa ja 5% ärimaasihtotstarbega krunt (krunt pos nr 1). Krundile pos nr 1 määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone püstitamiseks, maapealse ehitisealuse pinnaga kokku kuni 6000 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 12 m ja kuni 3 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-20°.

Detailplaneeringuga moodustatakse üks transpordimaa sihtotstarbega krunt (krunt pos nr 2). Krunt pos nr 2, suurusega 320 m2, kavandatakse Harku-Rannamõisa tee äärde ehitatud kergliiklustee tarbeks. Transpordimaa sihtotstarbega kinnistu oli detailplaneeringu vastuvõtmise hetkeks juba moodustatud ning üle antud kohalikule omavalitsusele.

Planeeringuala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.