Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tabasalu alevikus Lucca 2d maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tuvustamine

Harku Vallavolikogu 26.09.2019 otsusega nr 83 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Lucca 2d (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Lucca II maaüksuse detailplaneeringu korrektuuri ümberplaneerimine Lucca 2d maaüksuse osas, sooviga määrata olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõigus üksikelamu püstitamiseks ning juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 1246 m2 , paikneb Lucca tänava ääres, umbes 700 m kaugusel Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Lucca tänava ristmikust loodes. Planeeritav ala piirneb põhjast kirdest ja läänest Lucca keskus (katastritunnus 19801:002:1602) transpordimaaga, idast Lucca 2e (katastritunnus 19801:002:3590) elamumaaga ja lõunast Tooma tee 14b (katastritunnus 19801:002:0347) sotsiaalmaaga.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine toimub 21.11.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/181231_275/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.