Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 53 kehtestati Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 10/19.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 250 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14,12 m ja kuni 4 maapealset korrust. Kavandatud on lamekatus, katusepind on ette nähtud kujundada looduslikule loopealsele iseloomuliku taimestikuga (ekstensiivse katusehaljastusena).

Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt mööda Lucca tänavat, mis kulgeb osaliselt läbi eraomandis olevate kinnistute.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.