Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tabasalu alevikus Mesika tn 2 ja Mesika tn 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 28 võeti vastu Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:1063) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 26/18.

Planeeritav ala, suurusega u 2306 m2, paikneb Tabasalu alevikus Harku- Rannamõisa tee ja Kuusiku tänava vahelisel alal, umbes 140 m kaugusel Harku- Rannamõisa tee ja Kuusiku tänava ristmikust põhja suunas. Planeeritav ala piirneb Mesika tänav (katastritunnus 19801:002:1553) transpordimaaga ja Kuusiku tn 5 (katastritunnus 19801:002:2551), Kuusiku tn 3 (katastritunnus 19801:002:1062), Kuusiku tn 1 (katastritunnus 19801:002:2470) elamumaadega ning 11191 Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:0299) transpordimaaga. Juurdepääs maaüksustele on tagatud Harku-Rannamõisa teelt mööda Mesika tänavat.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva sotsiaalmaa sihtotstarbega Mesika tn 2 katastriüksuse jagamine üheks üldmaa ja transpordimaa segasihtotstarbega krundiks suurusega 511 m2 ning üheks ajutiseks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega 575 m2. Detailplaneeringuga moodustatav segasihtotstarbega üldmaa ja transpordimaa krunt moodustatakse olemasoleva kergliiklustee tarbeks Harku- Rannamõisa tee äärde ning antakse üle kohalikule omavalitsusele. Detailplaneeringuga moodustatav ajutine elamumaa sihtotstarbega krunt liidetakse Mesika tn 4 maaüksusega. Liitmise tulemusel moodustatakse Mesika tn 2 ja Mesika tn 4 maaüksustest 1795 m2 suurune elamumaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga 360 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud on viil-, kelp- või kaldkatus, kaldega 15-30°. Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.06.2020–26.06.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/180730_249/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 11.06.2020–26.06.2020 k.a.