Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 795 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 47 (katastritunnus 19801:002:1573), Lehe tee 12 (katastritunnus 19801:002:1612), Punga tee 9 (katastritunnus 19801:002:1616) ja Punga tee 11 (katastritunnus 19801:002:1574) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 08/19.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 390 m² - 528 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-25 kraadi.

Juurdepääs maaüksustele on tagatud Klooga maanteelt mööda Lehe teed, Tammede alleed ja Punga tänavat.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.