Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 8 võeti vastu Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/09.

Planeeritav maa-ala, suurusega u 7,69 ha, paikneb Tiskre külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Liiva tee ja Nõmme tee vahelisel alal, piirnedes 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee (katastritunnus 19801:001:0469), 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna tee L1 (katastritunnus 19801:001:0301), Klooga maantee L7 (katastritunnus 19801:002:2226), Klooga kergliiklustee L11 (katastritunnus 19801:002:2227), Valli (katastritunnus 19801:002:2225), Lagedi (katastritunnus 19801:002:0540), Liiva tee 57 (katastritunnus 19801:002:0525), Lakksaba (katastritunnus 19801:002:0847), Nõmme tee L9 (katastritunnus 19801:002:1021), Kiili tn 2 (katastritunnus 19801:002:1748), Ritsika tn 1 (katastritunnus 19801:002:1684), Ritsika tänav (katastritunnus 19801:002:1686), Nõmme tee 67 // Ritsika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1683), Nõmme tee 69 (katastritunnus 19801:002:1682), Nõmme tee 71 (katastritunnus 19801:002:1681), reformimata riigimaaga ning Klooga mnt 3a (katastritunnus 19801:002:1190) maaüksustega.

Detailplaneeringuga kavandatakse neli ärimaa sihtotstarbega krunti suurustega u 7095 m² 13465 m2, 15614 m2 ja 18581 m2 ning määratakse ehitusõigus kaubandus-teenindus ja vabaaja veetmise keskuse rajamiseks. Lisaks moodustatakse üks tootmismaa sihtotstarbega krunt alajaama tarvis ning neli transpordimaa sihtotstarbega krunti. Transpordimaa sihtotstarbega krundid pos nr 1, pos nr 6, pos nr 8 võõrandatakse tasuta omavalitsusele ning krunt pos nr 9 antakse riigi omandisse.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus 2 põhihoone ja 2 abihoone püstitamiseks neljale ärimaa krundile, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 2200 m2-5500 m2. Detailplaneeringuga on määratud ärimaa kruntidele ühine hoonestusala, mis võimaldab vajadusel kruntide liitmise. Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14 m ja kuni 4 maapealset korrust. Lubatud katusekalle on 0-15°. Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.03.2020–26.03.2020 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/090528_51/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 12.03.2020–26.03.2020 k.a.