Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tiskre külas Apametsa IV kvartali (Liiva tee 53, Tõnise, Liiva tee 47, Liiva tee 45, Liiva tee 43, Nõmme põik 4, Nõmme põik 2, Nõmme põik 6 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 107 võeti vastu Tiskre külas Apametsa IV kvartali (Liiva tee 53 (katastritunnus 19801:002:2084), Tõnise (katastritunnus 19801:002:1957), Liiva tee 47 (katastritunnus 19801:002:1991), Liiva tee 45 (katastritunnus 19801:002:0620), Liiva tee 43 (katastritunnus 19801:002:2017), Nõmme põik 4 (katastritunnus 19801:002:6700), Nõmme põik 2 (katastritunnus 19801:002:6680), Nõmme põik 6 (katastritunnus 19801:002:3080) maaüksuste) ning lähiala detailplaneering vastavalt Arhitektibüroo Heiki Taras OÜ (rg-kood 10419148) tööle nr T-06-0422.

Planeeritav maa-ala suurusega u 27,34 ha paikneb Tiskre külas Apametsa piirkonna keskosas Liiva tee, Apametsa tee ja Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee vahelisel alal. Planeeritav ala piirneb Liiva tee lõik 6 (katastritunnus 19801:002:2057), Sepa tee (katastritunnus 19801:002:2018), Tammiku tee lõik 1 (katastritunnus 19801:002:1965), Liiva tee L20 (katastritunnus 19801:002:0983), Liiva tee L10 (katastritunnus 19801:002:1895), Liiva tee L12 (katastritunnus 19801:002:1896), Liiva tee L6 (katastritunnus 19801:001:3516) transpordimaadega ja Sepa tee 13 (katastritunnus 19801:002:2025), Pärna tee 15 (katastritunnus 19801:002:2003), Pärna tee 17 (katastritunnus 19801:002:1984), Nõmme põik 3 (katastritunnus 19801:002:1908), Nõmme põik 1 (katastritunnus 19801:002:1907), Liiva tee 30 (katastritunnus 19801:002:1886) elamumaadega ning Liiva tee 51 (katastritunnus 19801:002:3820), Liiva tee 55 (katastritunnus 19801:002:0839), Sireli (katastritunnus 19801:002:0848), Nõmme tee 41a (katastritunnus 19801:001:4379) maatulundusmaadega, Pärna tee 17a (katastritunnus 19801:002:1985) tootmismaaga ja Juure tee 1a (katastritunnus 19801:002:1876) üldkasutatava maaga. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Liiva teelt.

Detailplaneeringuga kavandatakse 80 krunti: 51 elamumaa krunti, millele määratakse ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks (pos nr 10 - pos nr 28, pos nr 36 - pos nr 43, pos nr 48 - pos nr 51, pos nr 54 - pos nr 65, pos nr 73 - pos nr 79) suurustega 2000-2503 m², pos nr 52 suurusega 7810 m² ja 13 elamumaa krunti, millele määratakse ehitusõigus korterelamute (kuni 94 korterit) püstitamiseks (pos nr 6 – pos nr 9, pos nr 34 – pos nr 35, pos nr 46 – pos nr 47, pos nr 66 – pos nr 68, pos nr 71 – pos nr 72) suurustega 2052-4575 m². Üksikelamu kruntidele, va pos nr 52, määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 350 m². Üksikelamu krundile pos nr 52 määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni 4 abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus vastavalt 0-15 kraadi ja 15-40 kraadi. Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 68, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni 11 elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 915 m². Korterelamumaa kruntidele, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 6, pos nr 7, pos nr 34, pos nr 67, pos nr 71, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni 8 elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 695 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 8, pos nr 35, pos nr 66, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni 7 elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 605 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 9, pos nr 72, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni 6 elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 555 m². Korterelamumaa krundile, detailplaneeringu põhijoonisel pos nr 46, pos nr 47, määratakse ehitusõigus ühe korterelamu püstitamiseks kuni 5 elamuühiku tarvis, ehitisealuse pinnaga kuni 450 m². Korterelamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15 kraadi.  

Kaks ärimaa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 3249 m² ja 3470 m². Ärimaa kruntidele määratakse ehitusõigus kuni kahe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15 kraadi.

Kaks ühiskondlike ehitiste maa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele (pos nr 3) 10000 m² ja (pos nr 4) 30000 m². Ühiskondlike ehitiste maa krundile pos nr 3 määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 2500 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15 kraadi. Krundile pos nr 4 määratakse ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 3400 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 14 m ja kuni 3 maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0-15 kraadi.

Kolm üldkasutatava maa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 4972 m², 5903 m², 20432 m².

Üheksa transpordimaa krunti suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 3639 m², 2446 m², 4566 m², 5448 m², 19592 m², 2189 m², 4575 m², 5469 m², 3794 m².

Transpordimaa ja üldkasutatava maa krundid on määratud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta kohalikule omavalitsusele.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.02.2021–25.02.2021 k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/051018_1613/avalik.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 11.02.2021–25.02.2021 k.a.