Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tiskre külas Gotlepi ja Apametsa tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 93 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Gotlepi (katastritunnus 19814:001:0184) ja Apametsa tee 2 (katastritunnus 19814:001:0398) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksuste jagamiseks 21-ks elamumaa (millest kolm krunti on ridaelamumaa krundid ja üks on kaksikelamumaa krunt), 2-ks üldkasutatava maa, 1-ks maatulundusmaa, 6-ks transpordimaa ja 1-ks tootmismaa krundiks ning määrata ehitusõigus 17 üksikelamu, 3 nelja boksiga ridaelamu ja 1 kaksikelamu püstitamiseks. Esitatud detailplaneeringu algatamise taotluse kohaselt soovitakse planeeritavale alale kavandada u 31 elamuühikut. Kavandatavad transpordimaa ja üldkasutatava maa krundid võõrandatakse vallale tasuta. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks tehnovõrkudega varustamise ja juurdepääsude lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 11,91 ha, paikneb Tiskre külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Apametsa tee vahelisel alal, Toome tee, Apametsa tee ja Välgu tee ristmikust põhjaloode suunas, piirnedes Võlumetsa (katastritunnus 19801:001:3839), Tagametsa (katastritunnus 19801:001:4025), Väike-Trahteri (katastritunnus 19801:001:2621) üldkasutatavate maadega, Pällo (katastritunnus 19814:001:0609), Väike-Teisepere (katastritunnus 19814:001:0049), Vana-Hansu (katastritunnus 19814:001:0001), Reinu (katastritunnus 19814:001:0106), Posti maatükk II (katastritunnus 19814:001:0150), Vana-Teisepere (katastritunnus 19814:001:0051), Kaarle tee 4 (katastritunnus 19814:001:0111), Kaarle tee 6 (katastritunnus 19814:001:0107), Trahteri (katastritunnus 19801:001:2619) maatulundusmaadega, Metsatuka (katastritunnus 19814:001:0500), Välgu põik 1 (katastritunnsu 19801:001:2623), Vägu tee 28 (katastritunnus 19801:001:2625), Toome põik 26 (katastritunnus 19801:002:0914), Toome põik 28 (katastritunnus 19801:002:0913) elamumaadega, Välgu tee L7 (katastritunnus 19801:001:2626), Toome tee lõik 1 (katastritunnus 19801:002:0933), Toome tee lõik 2 (katastritunnus 19801:002:2122), Toome tee lõik 3 (katastritunnus 19814:001:0582), Apametsa tee lõik 8 (katastritunnus 19801:001:3509), Apametsa tee lõik 7 (katastritunnus 19801:001:2741) transpordimaadega, Liiva tee 10 (katastritunnus 19801:002:0792), Liiva tee 12 (katastritunnus 19801:002:1798), Liiva tee 12a (katastritunnus 19801:002:1781), Apametsa tee 6 (katastritunnus 19814:001:0112) maatulundusmaadega. Apametsa tee 2 maaüksuse sees on 5005 m2 suurune ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega Arma (katastritunnus 19814:001:0200) maaüksus, mis jääb kavandatavast planeeringualast välja.

Gotlepi maaüksusele puudub juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt ja Apametsa tee 2 maaüksusele on juurdepääs Liiva teelt mööda Toome teed, mis on osaliselt eraomandis.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 07.01.2021 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/190315_283/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.