Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Tiskre külas Tammiaugu tee 10 maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 31 kehtestati Tiskre külas Tammiaugu tee 10 (katastritunnus 19801:002:0044) maaüksuse põhjapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt AKA Natura OÜ (rg-kood 11496895) tööle nr 34-2016.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega Tammiaugu tee 10 katastriüksuse jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurusega 2442 m2, üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurusega 404 m2 ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks suurusega 51068 m2. Transpordimaa moodustatakse perspektiivse kergliiklustee rajamise ning Harku oja kallasrajale juurdepääsu võimaldamiseks. Detailplaneeringuga on määratud elamumaa krundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m2. Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Hoonete katusetüübiks on lubatud kavandada viilkatus, lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 35 - 45º. Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud olemasolevat Tammiaugu teelt ning jagamise tulemusel alles jäävale maatulundusmaale on planeeritud servituudi vajadusega ala.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada rajatava puurkaevu baasil ja reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu muutmine seisneb Harku oja ehituskeeluvööndi vähendamist 50-lt meetrilt 25-le meetrile.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.