Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 603 kehtestati Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350), Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340), Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340), Tuulimaa tee 9 (katastritunnus 19813:004:0350) ja riigi reservmaa (Purdetuka katastritunnus 19801:001:4127) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt FIE Peep Moorasttööle nr 13-18.

Detailplaneeringuga moodustatakse 16445 m² suurusest riigi reservmaast (Purdetuka katastritunnus 19801:001:4127) viis ajutist ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunti ja Purde tee 8 maaüksusest kaks elamumaa sihtotstarbega krunti. Detailplaneeringuga moodustatavad ajutised elamumaa sihtotstarbega krundid liidetakse olemasolevate elamumaa kruntidega moodustades  5 elamumaa sihtotstarbega krunti vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele: Tuulimaa tee 7 suurusega 2438 m²; Tuulimaa tee 9 suurusega 1527 m²; Purde tee 6 suurusega 2193 m²; Purde tee 8 suurusega 2000 m² ja Purde tee 10 suurusega 2001 m²

Lisaks elamumaa kruntidele moodustatakse planeeringuga üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt suurusega 13033 m².

Detailplaneeringuga kavandatakse ehitusõigus varasemalt kavandatud hoonestusalal ning elamumaadele juurde liidetav osa säilib haljasmaana, millele ehitusõigust ei anta. Kinnisasjaga liitmiseks sobivale maale ei anta ehitusõigust k.a. piirdeaia püstitamise osas, kuna tegemist on üldplaneeringu kohaselt puhke- ja virgestusmaaga, kuhu elamute ega neid teenindatavate ehitiste püstitamist ei ole ette nähtud. Seega jäävad uued liidetavad ajutised krundid pos nr 7, pos nr 8, pos 9, pos nr 10 ja pos nr 11 metsaga kaetud alaks. Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kolme abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 305-487 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle elamutel määrati vahemikus 28-45°, abihoonetel on lubatud ühepoolse kaldega katus või lamekatus.

Juurdepääs Purde tee 6, Purde tee 8 ja Purde tee 10 maaüksustele on mööda Purde teed ning Tuulimaa tee 7 ja Tuulimaa tee 9 maaüksustele on juurdepääs mööda Tuulimaa teed.

Maaüksused on varustatud veega piirkonda teenindavate olemasolevate puurkaevude baasil. Kanalisatsioon on lahendatud lokaalselt kogumismahutitega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.