Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 09.07.2019 korraldusega nr 309 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Luige tee 30 (katastritunnus 19801:001:1904) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (rg-kood 12203754) tööle nr 16049.

Detailplaneeringuga muudetakse Luige tee 30 maaüksuse sihtotstarve tootmismaast ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ühe ärihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 85 m². Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on kavandatud kuni 6 meetrit ja kuni kaks maapealset korrust. Lubatud katuse kalle on vahemikus 0-35°. Detailplaneeringuga piirdeaia püstitamist ette ei nähta. Juurdepääs planeeritavale alale toimub olemasolevalt Luige teelt.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneeringuga kavandatud tegevusega ei kaasne keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja mürataseme suurenemist.

 

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.