Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Tagametsa maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 5 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,24 ha, paikneb Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee, Jahilossi tee ja Põhjaranna tee ristumiskohast u 360 m kaugusel edela suunas, ümbritsetuna Muinasmaa (katastritunnus 19801:011:0210) maatulundusmaa katastriüksusest.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muutmiseks. Üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muudatus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine ei ole vajalik. Detailplaneeringu algatamisel ei ole teiste uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 28.05.–29.06.2020.k.a.

Planeeringuga saab tutvuda Harku valla veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee (otselink: kaart.harku.ee/DP/190909_308/avalik).

Detailplaneeringu vähendatud suurusega põhijoonisega saab tutvuda Vääna-Jõesuu külas kauplus „Maksis" juures oleval teadetetahvlil (Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ääres Hiie tee ja Puraviku tee vahelisel alal), Vääna-Jõesuu külas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ja Hiie tee ristmikul asuva Meie poe sissesõidu juures oleval teadetetahvlil (Männiku, Vääna-Jõesuu küla) ja Naage külas Naage bussipeatuses.

Küsimuste tekkimisel palume pöörduda arhitekti (e-post: kristiina.ott@harku.ee, tel: 606 3803) või planeeringute spetsialisti (e-post: laine.vain@harku.ee, tel 600 3858) poole.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile harku@harku.ee või posti teel Kallaste tn 12, Tabasalu alevik, Harku vald 28.05.–29.06.2020.k.a.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses aadressil kaart.harku.ee/DP/190909_308/avalik