Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vääna külas Joa tee 11 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 158 kehtestati Vääna külas Joa tee 11 (katastritunnus 19801:001:3174) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-08/2018.

Detailplaneeringuga kavandatakse 2,04 ha suurusest Joa tee 11 tootmismaa sihtotstarbega maaüksusest 107 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt, millele määratakse 95% ulatuses tootmismaa ja 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve ning antakse ehitusõigus u 60 m kõrguse mobiilsidemasti ja selle teenindamiseks vajaliku ühe hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 13 m2. Hoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 3 m ja 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 0 – 15 kraadi.

Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Vääna-Keila-Joa maanteelt üle eraomandis oleva Kuusekese (katastritunnus 19801:011:0012) maaüksuse ning mööda munitsipaalomandis olevat Karja keskuse teed. Juurdepääs üle eraomandis oleva Kuusekese maaüksuse on lahendatud servituudi seadmise vajadusega.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.