Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 108 kehtestati Vääna külas Kaera tee 1, Kaera tee 2, Lembi ja Lembi tee 3 maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt K-Projekt AS (rg-kood 12203754) tööle nr 17007.

Detailplaneeringuga kavandatakse 13 krunti.

  • 4 elamumaa krunti ridaelamute püstitamiseks (kuni 31 elamuühikut):

1) elamumaa krunt pos nr 1 suurusega 6301 m², määratakse ehitusõigus 7 boksiga ridaelamu püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1250 m²;

2) elamumaa krunt pos nr 2 suurusega 7203 m², määratakse ehitusõigus 9 boksiga ridaelamu püstitamiseks, ehitiselause pinnaga kuni 1400 m²;

3) elamumaa krunt pos nr 3 suurusega 5927 m², määratakse ehitusõigus 6 boksiga ridaelamu püstitamiseks, ehitiselause pinnaga kuni 1180 m²;

4) elamumaa krunt pos nr 4 suurusega 9448 m², määratakse ehitusõigus 9 boksiga ridaelamu püstitamiseks, ehitiselause pinnaga kuni 1400 m².

Igale elamumaa krundile võib püstitada kuni kaks ridaelamut ja ühe abihoone. Hooned on kavandatud ühe maapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 7 m. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-35 kraadi.

 

  • 3 äri- ja/või tootmismaa krunti:

1) äri- ja/või tootmismaa krunt pos nr 5 suurusega 4138 m², määratakse ehitusõigus kuni 2 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 1600 m²;

2) äri- ja/või tootmismaa krunt pos nr 6 suurusega 1453 m², määratakse ehitusõigus kuni 2 hoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 600 m²;

3) äri- ja/või tootmismaa krunt pos nr 7 suurusega 18800 m², määrataks ehitusõigus päikesepaneelide pargi rajamiseks.

Äri- ja/või tootmismaa kruntidel pos nr 5 ja pos nr 6 kavandatud hooned võivad olla kuni kahemaapealse korrusega, kõrgusega maapinnast kuni 9 m. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-35 kraadi.

  • 2 üldkasutatava maa krunti:

1) üldkasutatava maa krunt pos nr 8 suurusega 6636 m². Üldkasutatava maa krundile ehitusõigust ei kavandata ning krunt on määratud avalikuks kastutamiseks;

2) üldkasutatava maa krunt pos nr 13 suurusega 18629 m². Üldkasutatava maa krundile ehitusõigust ei kavandata ning krunt on määratud avalikuks kastutamiseks.

 

  • 4 transpordimaa krunti:

1) transpordimaa krunt pos nr 9 suurusega 2269 m² on kavandatud juurdepääsuna elamumaa

kruntidele pos nr 1 – pos nr 4, üldkasutatava maa krundile pos nr 8 ning äri- ja/või tootmismaa krundile pos nr 7. Krunt on määratud avalikuks kasutamiseks ning võõrandataks tasuta omavalitsusele.

2) transpordimaa krunt pos nr 10 suurusega 175 m²;

3) transpordimaa krunt pos nr 11 suurusega 2194 m²;

4) transpordimaa krunt pos nr 12 suurusega 839 m².

Transpordimaa krundid pos nr 10, pos nr 11 ja pos nr 12 on kavandatud Kiia-Vääna-Viti maantee äärde perspektiivse kergliiklustee rajamiseks. Krundid on määratud avalikuks kasutamiseks ning võõrandatakse tasuta omavalitsusele.

Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.

Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeritav ala osaliselt tootmis- ja ärimaa juhtfunktsiooniga tihehoonestusalal ning osaliselt leebe režiimiga looduslikul haljasmaal. Seega tehakse detailplaneeringuga ettepanek muuta kehtivat Harku valla üldplaneeringut.

Vastuvõetud otsusega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister ja planeeringuga detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.