Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vääna külas Otsatalu tee 24 ja Otsatalu tee 26 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 36 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Otsatalu tee 24 (katastritunnus 19801:011:0711) ja Otsatalu tee 26 (katastritunnus 19801:011:0712) maaüksustel ja lähialal.

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Vääna külas Otsa maaüksuse detailplaneeringu ümberplaneerimine Otsatalu tee 24 ja Otsatalu tee 26 maaüksuste osas sooviga täpsustada hoonestusala ja ehitusõigust. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

 

Planeeritav ala, suurusega u 2,02 ha, paikneb Vääna külas Petsaku tee ja Otsatalu tee vahelisel alal u 1 km kaugusel Kiia-Vääna-Viti maantee, Petsaku tee ja Otsatalu tee ristumiskohast mööda Otsatalu teed kagus, piirnedes Petsaku põik 3 (katastritunnus 19801:011:0961), Petsaku põik 1 (katastritunnus 19801:011:0646), Petsaku tee 22 (katastritunnus 19801:011:0645), Petsaku tee 23 (katastritunnus 19801:011:0560) ja Otsatalu tee 22 (katastritunnus 19801:011:0709) elamumaadega, Otsatalu tee L3 (katastritunnus 19801:011:0714) transpordimaaga.

 

Juurdepääs maaüksustele on Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda Otsatalu teed.

 

Säilitamaks võimalikult suures ulatuses kõrghaljastust tuleb detailplaneeringu koostamise käigus alal läbi viia dendroloogiline hindamine võimalike hoonestusalade määramiseks. Detailplaneeringu algatamisel ei ole täiendavate uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

 

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ning ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

 

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 12.05.2022 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

 

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/211011_419/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.