Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Vaila külas Naage tee 67 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 09.07.2019 korraldusega nr 310 kehtestati Vaila külas Naage tee 67 (katastritunnus 19801:011:0457) maaüksuse ning lähiala detailplaneering vastavalt Ruumi Grupp OÜ (rg-kood 12042771) tööle nr DP-12/05-2016.

Detailplaneeringuga määratakse Naage tee 67 maaüksusele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kokku kuni 350 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 6 m ja üks maapealne korrus. Ühekorruselise põhihoone lubatud katuse kalle on 0-45° ning kahekorruselise hoone puhul 28-45°. Üle 20 m2 ehitisealuse pinnaga ehitised peavad jääma detailplaneeringuga määratud ehitisealuse pinna sisse. Alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ehitised jäävad ehitisealusest pinnast välja. Lubatud on ehitada kuni 2 alla 20 m² ehitisealuse pinnaga ehitist. Detailplaneering näeb ette, et kinnistule piirdeaeda ei püstitata. Olemasolev piirdeaed on suuremas osas likvideeritud ning säilitamisele kuulub vaid Naage tee 67 ja Naage tee 69 kinnistu piiril olev piirdeaed.

Juurdepääs krundile on planeeritud Naage teelt. Naage tee on Rebase (katastritunnus 19801:011:0089) maaüksuse osas omavalitsuse hooldamisel mitteavalik tee ning detailplaneeringuga on kavandatud juurdepääsutee osas servituudi seadmise vajadusega ala.

Planeeringuala veevarustus on kavandatud lahendada olemasoleva salvkaevu baasil. Planeeringuala reovee kanaliseerimine on planeeritud kogumismahutiga. Peale ÜVK kohase kanalisatsiooni- ja veetrassi  väljaehitamist piirkonda on igakordne maaüksuse omanik kohustatud 2 aasta jooksul trassi väljaehitamisest arvates liituma trassiga trassi valdaja poolt seatavatel tingimustel, sh tasuma liitumistasu liitumise hetkel kehtiva hinnakirja alusel.

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.