Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Viti külas Aiba tee 12 maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 30.04.2020 otsusega nr 30 kehtestati Viti külas Aiba tee 12 (katastritunnus 19801:001:0192) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Hirundo (rg-kood 11220970) tööle nr HDP-03/2017.

Detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse sihtotstarve tootmismaast elamu- ja ärimaaks ning määratakse ehitusõigus üksikelamu ja autoremondi töökoja ning neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele 85% ulatuses elamumaa ja 15% ulatuses ärimaa sihtotstarve ning antakse ehitusõigus ühe elamu ja kuni 5 abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 1400 m² (olemasolevate hoonete ehitisealune pind kokku on 1172 m²). Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Uute püstitatavate abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4,5 m ja üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 5-45°. Olemasoleva silotorni kõrgus on maapinnast kuni 12 m ja ehitisregistri andmetel on ehitisel üks maapealne korrus.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni baasil.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu muutmine seisneb maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikul muutmisel.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.