Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

« Tagasi

Viti külas Roksoni maaüksuse ja lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 81 kehtestati Viti külas Roksoni (katastritunnus 19809:044:0001) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ RE Plan (rg-kood 12269428) tööle nr DP 2009/2105.

Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa sihtotstarbega Rokson maaüksuse jagamine 19-ks elamumaa sihtotstarbega krundiks suurustega vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele 1350 - 1543 m², 3-ks transpordimaa sihtotstarbega krundiks suurustega 277 m², 804 m² ning 4749 m² ja 3-ks ajutiseks transpordimaa krundiks suurustega 125 m², 145 m² ning 342 m², mis on ette nähtud liita Aiba tee (katastritunnus 19801:011:1828) transpordimaaga, 1-ks tootmismaa sihtotstarbega krundiks suurusega 408 m², 1-ks tootmismaa või ühiskondliku haljasmaa krundiks suurusega 60 m² ning 1-ks 0-100% ühiskondliku haljasmaa ja 0-50% transpordimaa krundiks suurusega 320 m² ning 2-ks ühiskondliku haljasmaa krundiks suurustega 1251 m² ja 1725 m².

Detailplaneeringuga on määratud moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kokku kuni 250 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7,5 m ja kuni 2 maapealset korrust, lubatud on ka ühe maa-aluse korruse ehitamine. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 4 m ja üks maapealne korrus. Lubatud on viil- või kaldkatus, kaldega 30-47°.

Detailplaneering on üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu muutus seisneb üldplaneeringuga määratud krundi minimaalsuuruse vähendamise osas.

Juurdepääs planeeritavale alale on Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt või Kiia-Vääna-Viti maanteelt mööda olemasolevat Aiba teed, mis on osaliselt omavalitsuse hooldamisel mitteavalik tee.

Veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.